Правилник за развъдна дейност

 

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧИСТОПОРОДНИ КУЧЕТА ОТ ПОРОДАТА АНГЛИЙСКИ ПОЙНТЕР

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Целите на настоящият правилник са:

1. Увеличаване и усъвършенстване на породния контингент в посока на чистопородност и на кучета със стабилна психика от породата английски пойнтер. Поддържане и усъвършенстване на работните ловни качества на породата.

2. Създаване на българска структура на породата, максимално доближаваща се до европейския елит.

3. Защита и запазване на име на развъдници за високопородни кучета.

 

Чл.2. Настоящият правилник разглежда въпросите за начина на развъждане, развъдната годност на производителите, окачествяване на приплодите, оценяване на младите и възрастните кучета, грижите за бременното, родилото и кърмещото куче, водене на родословни документи и ПК /племенна книга/, стандарта на породата, недостатъците и пороците в породния контингент.

 

Чл.3. Настоящият правилник е в съответствие с правилника за селекция и развъждане на БРФК и на МФК.

 

II. ВИДОВЕ РАЗВЪЖДАНЕ

 

Чл.1. В НКПБ се допуска само чистопородно развъждане /между кучета с доказан произход/, които са обявени като "годни за развъждане".

 

Чл.2. Не се препоръчва близкородствено съешаване  2х3 / прародител – прапрародител/

 

Чл.3. Близкородствено съешаване /инбридинг/ се допуска само от много опитни развъдчици, с дългогодишен стаж в развъдната дейност, доказани чрез своите приплоди като отлични производители и то само след писмено съгласие от развъдната комисия към клуба.

 

 

III. РАЗВЪДНА ГОДНОСТ

 

Чл.1. Под развъдна годност се разбира добиването на правото на мъжкото куче да заплоди или правото на женското куче да бъде заплодено. За разплод се допускат всички кучета, преминали Изпит за развъдна годност, указан в чл. 43 от устава на НКПБ.

 

Чл.2. Мъжкото куче е в развъдна годност като производител, когато:

1. Навърши минимум 18 мес., но не е по-възрастно от 9 год.

 2. Притежава установена оплодителна способност. При необходимост доказване на жиснеспособни, годни за заплождане сперматозоиди, установено на спермограма.

3. Притежава оценка отличен, от две екстериорни изложби/национална, международна,клубна/.

4. Поддържа се в постоянна развъдна кондиция, редовно се обезпаразитява и ваксинира.

5. Препоръчва се да притежава сертификат за бруцелоза, издаден непосредствено преди заплождането

6. Собственикът му да има възможност да предостави подходящи условия за подслон, изхранване и грижи на разгоненото женско куче.

 

Чл.3. Женското куче е в развъдна годност, когато:

1. Навърши минимум 20 мес., но не по-възрастно от 8 год.

2. Притежава оценка „отличен” или „мн.добър” от две екстериорни изложби/национална, международна,клубна/.

3. Намира се в развъдна кондиция, редовно се обезпаразитява и ваксинира.

4. Препоръчва се да притежава  сертификат за бруцелоза, издаден непосредствено преди заплождането.

5. Допуска се до разплод само веднъж на 11 мес. ГС има право да разреши писмено изключение, ако например някой има желание да смени сезона на раждане - такова изключение може да се направи само веднъж и само ако женското куче е в отлична кондиция.

6.Клубът препоръчва и изследване за тазобедрена и лакътна дисплазия.

 

 

IV. ЗАБРАНИ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ

 

1. Мъжко куче с крипторхизъм едно- и двустранен/ и кучета, които не  предават своя фенотип в над 60 % от приплодите.

2. Женски кучета с над 30 % непълноценни приплоди - мъртво родени, нежизнеспособни, уродливи, с генетични аномалии

3. Кучета с вродени аномалии,/ слепота,  глухота, епилепсия,"заешка устна"/,психични отклонения / страхливост, агресивност/,  значимо отклонение на заъгляванията на крайниците, дисплазия на ретината, тежка форма на тазобедрена дисплазия

4. Всяко отклонение от правилната захапка уточнена в стандарта

5.Оперативни намеси по кучето с цел корекция, или постигане, респ. като подобряване на вече съществуваща разплодна оценка (напр. уши, опашка, зъби, тестиси) .

 

 

 

V. НАПРАВЛЯВАНЕ НА РАЗВЪЖДАНЕТО

 

Чл.1. Развъждането се контролира от  Развъдната комисия. Развъждането е планирана дейност и се провежда Производствен случен план.

 

Чл. 2. Под развъдчик се разбира пълноправен  член на клуба:

1. собственик или наемател на женско куче, отговарящо на изискванията за развъждане.

2. развъдчикът е желателно да има запазено име на развъдник, регистриран в БРФК и МФК

 

Чл.3. Под наемател се разбира лицето, предварително договорило се със собственика на женското куче за прехвърляне на правото за селекционно развъждане. Отдаването под наем на женското куче за селекционно развъждане става посредством подписване на Договор за наем. Един екземпляр от Договора се изпраща за заверка на НКПБ, но не по-късно от 1 мес. преди заплождането.

 

Чл.4 Развъдчикът има свободен избор на мъжко животно за покриване, по същият начин това важи и за притежателя на мъжкия при избора на допуснатите кучки. Коректно извършеният акт на покриване бива потвърден от собственика на мъжкото куче с полагане на подпис върху Акт за връзка.Начините за възмездяване на връзката: заплащане или алиментно кученце, се договарят предварително.

 

Чл.5. Собственикът на мъжкото куче е длъжен да:

1. поддържа кучето си в постоянна развъдна кондиция;

2. предостави на женското куче подходящи условия за пребиваване;

3. отговаря за здравето, живота и всички вреди причинени от женското куче;

4. съдейства всячески за осъществяване на заплождането;

5. създаде възможност най-малко за двукратно заклещване на партньорите;

 

Чл.6. Собственикът на мъжкото куче има право да откаже връзката, когато женското куче е:

1. в неподходящ период на заплождане /ранен или преминал/;

2. агресивно настроено към мъжкия производител или към собственика му;

3. с видими признаци на заболяване;

4. в извънразвъдна кондиция: затлъстяло, измършавяло, замърсено, опаразитено;

Отказът си отразява на обратната страна на Акта за връка Немотивираният отказ автоматически изключва мъжкия производител от развъждане до преатестирането му.

 

Чл. 7. Съешаването се документира с Акт за връзка.

Актът на връзката се подписва от двамата собственици и се заверява от РК.

 

Чл. 8. В особени случаи, когато женското куче не може да бъде заплодено по естествен начин, но притежава сертификат за развъдна годност, може да се проведе изкуствено заплождане. Изкуственото заплождане се извършва от ветеринарен лекар, който издава съответният сертификат.

 

 

VI. БРЕМЕНОСТ, РАЖДАНЕ И ГРИЖИ ЗА ПРИПЛОДИТЕ И РОДИЛКАТА

 

Чл.1. Развъдчикът е длъжен да осигури подходящи условия, за нормално протичане на бременността и успешно раждане.Той задължително информира РК за наличие на бременност и последващото раждане

 

Чл.2. Развъдчикът е длъжен да:

1. полага всички грижи за малките кученца до навършване най-малко на 50 дневна възраст. Това включва : двукратно обезпаразитяване на 20 – 34 ден, ваксинация 42-45 ден и микрочипиране/ татуиране при приемане на кучилото.

 

 

VII. ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРИПЛОДИТЕ

 

Чл.1. За осъществяване на контрол и приемане на кучилото се извършва двукратно обследване на приплодите от РК – до 5ден и на седма седмица. Огледите се правят задължително в присъствието на кучката-майка в развъдника на развъдчика.

 

Чл.2. За документиране на обследването се изготвя протокол от РК.

 

Чл.3. Развъдчикът е длъжен добросъвестно да даде поисканите от РК сведения за родените кученца.

 

Чл.4. РКе длъжна да впише в протокола състоянието на родилката и малките и при необходимост да даде препоръки относно грижите към тях.

 

Чл.5. РК преценява пълноценността на приплодите и качеството на кучилото. Болни, с вродени аномалии кученца, се евтаназират от ветеринар, за което се изготва съответният протокол.

 

Чл.5. РК носи съответната отговорност за приемането и вписването на бебетата в ПК на Клуба.

 

Чл.6. Развъдчикът дава имена на всяко свое кучило, като се вписва и името на развъдникa пред или след името на всяко кученце. Тези имена остават като официални в Племенната книга и бъдещите регистри. Имената на кученцата в кучилото са с еднаква буква от азбуката..

 

 

VIII.ПЛЕМЕННА КНИГА, РЕГИСТЪР И ПЕДИГРИ /Родословие/

 

Чл.1. Развъдчикът има право шест месеца след раждането да изисква вписването на обследваните и чипирани кученца в ПК и издаване на родословия /педигри/. За целта са необходими следните документи:

 

1. Акт на връзката;

2. сведение относно лицата придобили кученцета / ако има/

3. ксерокопия от родословията на родителите;

4. ксерокопие от сертификат за развъдна годност на родителите.

5. ксерокопия на сведения за титли от изложби и изпитания

 

Чл.2. РК е длъжен да провери достоверността на всички документи, съпоставяйки ги с клубната документация. В случай на несъответствие дори само на един документ, той има право да откаже вписването в ПК.

 

Чл.3. В случай на явна измама РК е длъжен на първият УС /управителен съвет/ да внесе мотивирано предложение за наказание.

 

Чл.4. Племенната книга е основният документ за провеждане на селекционно-развъдна дейност. Информацията в нея трява да бъде възможно най-обхватна Тя се издава ежегодно и един прошнурован екземпляр от нея задължително се предава в БРФК.

 

Чл.5. ГС на породата:

1. отговорно съхранява ПК;

2. единствен има право да вписва и да нанася корекции и допълнения в

нея;

3. прави извлечения от ПК и издава родословия.

 

Чл.6. В ПК могат да се вписват само кучета с най-малко четири документирани генерации предци.

 

Чл.7. НКЛПБ води като приложение към ПК регистър, в който се вписват кучета,чийто произход не може да бъде напълно/без пропуски/ доказан с три генерации в ПК или кучета с непризнати родословия, чийто външно проявление и психика обаче, след предварителна проверка, отговарят на определените характерни белези на породата. Четвъртото поколение кучета записани в регистъра, може да бъде записано в редовната племенна книга

 

Чл.8. Изгубените родословия се обявяват за невалидни. ГС издава дубликат след проверка на данните за загубата и своевременно информира другите клубове и БРФК.

 

Чл. 8  Родословия, издадени от НКПБ и вписани в книгата на БРФК са валидни в чужбина при условие, че съответната е член на ФЦИ.  При износ на куче произведено в страната, освен родословието, издадено от НКПБ се издава експортен сертификт от БРФК.

 

Чл. 9 В случай на смърт на животното собственика е задължен да информира РК, както и да върне родословието в определен срок.

 

 

IX. ИМЕ НА РАЗВЪДНИК И ЗАЩИТА НА ИМЕТО

 

Чл.1. Под име на развъдник се разбира запазеното име предоставено от развъдчика.

 

Чл.2. Запазеното име на развъдника се вписва пред името или след името на кучето и се вписва във всички родословни документи.

 

Чл.3. Запазеното име се предлага от развъдчика чрез Клуба пред БРФК и МФК

 

Чл.4. Запазеното име на развъдника обслужва единствено развъдчика.

 

Чл.5. Всеки развъдник трябва да притежава развъдна книга, в която да се отразяват провеждани заплождания и раждания с максимално пълни данни.

 

Чл.6. Всеки развъдник е длъжен да притежава сертификат за развъдна годност на използваните от него кучета.

 

Чл.7. Развъдникът е длъжен по искане на ГС и други лица, натоварени с такава дейност от Клуба или БРФК, да предостави пълната документация и прозрачност на проведените от него развъдни мероприятия, както и за проверка на условията, при които се отглеждат и развъждат кучетата.

 

 

X. НАСОКИ НА СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

1. Недостатъци на породният контингент у нас:

- нежна или прекалено груба костна система;

- страхливо куче;;

- неправилно носена опашка;

- недостатъчно заъгляване на крайниците

-           прогения, липса на премолари

-           - удължен формат

2. Мероприятия за преодоляване на недостатъците:

- строг отбор и подбор на кучетата за развъждане;

- засилване на критериите за селекционна годност на мъжките и женските производители;

- внос на високопородни кучета от чуждестранни реномирани развъдници;

- поощряване на развъдчиците с високи селекционни постижения;

- налагане на ограничения или забрани на развъдчици, провеждащи ненаправлявани връзки и произвеждащи некачествени приплоди;

- редовно провеждане на извеждания и огледи на контингента за оценка на качеството на отглеждането и качеството на приплодите;

- установяване на произхода на наследствените недостатъци;

- развъждане по линии и фамилии.

 

 

 Правилника за развъждане се допълва и променя от ОС на клуба.

Начало|Новини|Изложби|Състезания|Изпити|Семинари|Работни бланки|Развъдници|Клубни кучила|Галерия|Контакти